دریچه توزیع هوا

دریچه توزیع هوا – تهویه پاشا متخصص در ساخت انواع دریچه انتقال هوا- دریچه هوای رفت دریچه یکطرفه هوا دریچه برگشت هوا دریچه بازدید فنکوئل

هوایی که از مسیر کانال به اتاق میرسد در محل دهانه انشعاب کانال توسط دریچه در اتاق پخش میگردد.

دریچه ها در انواع MDF، آلومینیومی و آهنی ساخته میشوند و هوای خروجی انها به چهار صورت یک طرفه(جهت جریان هوا میتواند فقط به یک سمت باشد) ، دوطرفه(در این مدل جریان هوا میتواند همزمان به دوسمت متفاوت پخش شود)، سه طرفه(جریان هوا همزمان در سه حالت مختلف پخش میشود) و چهار طرفه (این مدل دریچه جریان هوا را در چهار طرف به صورت همزمان پخش میکند )خارج میشود که برای داشتن چنین خروجی هایی از پره های  مختلف برای تعیین مسیر هوا و فریم اصلی استفاده میشود.

دریچه ها به صورت دمپر دار و بدون دمپر موجود است که برای تنظیم جهت و قطع و وصل کردن جریان هوا از دمپر استفاده میشود.

انواع دریچه توزیع هوا :

• تنظیم هوا دیواری
• تنظیم هوا مشبک
• تنظیم هوا قوس دار
• تنظیم هوا خطی
• هوا پادری
• هوا پره Z
• تنظیم هوا سقفی
• تنظیم هوا تایلی
• تنظیم هوا خورشیدی
• دریچه های بازدید فن کوئل
• تنظیم هوا اسلوت
• تنظیم هوا اتاق عمل
• انواع پلنیوم باکس
• انواع فیلتر برای دریچه تنظیم هوا